ОБЩИ УСЛОВИЯ

Taro.bg; “ТА НИ ТА 74 ТАТ” ЕООД

(приети на дата, влезли в сила на дата)

 

 • ОБХВАТ И ВЛИЗАНЕ В СИЛА
  1. Настоящите Общи условия (наричани за краткост „Общите условия“) на “ТА НИ ТА 74 ТАТ” ЕООД, ЕИК 205055853, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, „Европа“ 2А, вх. 1, ет. 3, ап. 9 (наричано за краткост „Дружеството“) уреждат отношенията по повод на продуктите, предлагани за продажба чрез уебсайта „www.taro.bg“ (за краткост „Уебсайта“), между следните лица:
   • между Дружеството и физически лица – посетители на Уебсайта (наричани за краткост „Потребителите“, съответно „Потребител“), създали своя регистрация чрез Уебсайта, независимо дали са заявили продажба на продукт, както и
   • между Дружеството и Потребители, които нямат създадена регистрация, до толкова, до колкото е възможно да възникнат правоотношения между тях във връзка с Уебсайта и продуктите на Дружеството.
  2. В отношенията между Дружеството и Потребител Общите условия стават обвързващи:
   • след като Потребителят изрично се съгласи с тях при извършването на регистрация на Уебсайта; или, алтернативно
   • при възникване на правоотношение между Дружество и Потребител, който няма регистрация чрез Уебсайта, по повод или във връзка с разглеждане на Уебсайта от Потребителя.
  3. В случай че поради непреодолима сила или случайно събитие, включително поради технически причини, регистрация на Потребител е приета от Уебсайта и е създадена без Потребителят да е се е съгласил с Общите условия ще се счита, че Потребителят е дал изричното си съгласие да бъде обвързан от тези Общи условия.
  4. Всеки Потребител на Уебсайта се задължава да прочете, разбере и да спазва Общите условия при посещаване на Уебсайта, включително всички действия, извършвани чрез Уебсайта. В случай че Потребител не е съгласен изцяло или частично с Общите условия, Потребителят няма право да разглежда Уебсайта, включително всички действия, извършвани чрез него.
  5. Със създаване на регистрация Потребителят декларира, че има навършено пълнолетие и не е поставен под ограничено запрещение. В случай че Потребителят е непълнолетен или е поставен под ограничено запрещение, Потребителят декларира, че има всички необходими изрични и общи разрешения от своя попечител, за да използва Уебсайта, да получава услуги от Дружеството чрез него, както и да се задължи правомерно и да спазва Общите условия.
 • ДЕФИНИЦИИ
  1. УЕБСАЙТ: www.taro.bg, както и всички негови поддомейни, част от домейна второ ниво „taro“.
  2. ПОТРЕБИТЕЛ, ПОТРЕБИТЕЛИ: физически лица, създали своя регистрация чрез Уебсайта
  3. ПРОДУКТ, ПРОДУКТИ: всички стоки, който са посочени в Уебсайта с характеристики и продажна цена.
  4. ПОРЪЧКА: предложение за сключване на договор за покупко-продажба, съдържащо цена, адрес за доставка и конкретен Продукт, направено чрез Уебсайта, по телефон или чрез електронна поща.
  5. ВАЛИДНА ПОРЪЧКА: Валидна е тази Поръчка, която съдържа коректен адрес за доставка, цена с ДДС и три имена на лице, което да приеме поръчката.
  6. НАЛИЧНИ ПРОДУКТИ: продуктите са налични, когато са маркирани като такива на Уебсайта и се намират в склад или друго помещение на Дружеството на територията на гр. София, Република България.
  7. НЕНАЛИЧНИ ПРОДУКТИ: продуктите не са налични, когато са маркирани като такива на Уебсайта или не се намират в склад или друго помещение на Дружеството на територията на гр. София, Република България.
 • ПУБЛИЧНА ПОКАНА И ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  1. Посочените цени за Продукт, транспортни разходи и други възможности за получаване на Продукт, представляват публична покана за отправяне на предложение. За избягване на всякакво съмнение, никоя информация, обявление, комуникация, новина, съдържание на Уебсайта и други подобни не може да се тълкува като публично предложение.
  2. С отправянето на Поръчка Потребителят отправя предложение до Дружеството при условията и срокове, посочени в нея и в тези Общи условия.
 • ПОСТАВЯНЕ НА ПОРЪЧКА
  1. Поръчката се поставя чрез натискане на бутона за поръчка на съответния Продукт, посочен на Уебсайта.
   • След поставяне на Поръчката представител на Дружеството е задължен да я прегледа и да провери нейната валидност.
   • След оценка на валидността на Поръчката представител на Дружеството може да се свърже с Потребителя, поставил Поръчката.
   • В случай че Поръчката е невалидна, представител на Дружеството може да изиска от Потребителя да я допълни, съответно измени, за да стане валидна.
   • Дружеството изпълнява единствено валидни Поръчки. Невалидни поръчки се считат ненаправени и не пораждат задължения за Дружеството.
  2. Поръчката е със задължение за плащане. Поръчката се заплаща чрез наложен платеж при получаването ѝ от Потребителя.
 • ЦЕНИ НА ПРОДУКТИТЕ
  1. Цената на всеки продукт е посочена на Уебсайта е с включен данък добавена стойност.
  2. Цената на всеки продукт не включва разходи за доставка. Разходите за доставка се начисляват отделно съобразно населеното място, където следва да бъде извършена доставка.
 • СРОКОВЕ ОТНОСНО ПОРЪЧКАТА И ДОСТАВКАТА
  1. Представител на Дружеството ще прегледа Поръчката за нейната валидност в срок от 1 (един) работен ден.
  2. В случай че Поръчката е валидна, представител на Дружеството ще се свърже с Потребителя за потвърждение 1 (един) работен ден.
  3. Продуктът или Продуктите, предмет на Поръчката, ще бъдат доставени в рамките на стандартния срок за доставка до конкретното населено място от куриер и допълнително 2 (два) работни дни.
 • НОСЕНЕ НА РИСК. ДОГОВОР. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
  1. Рискът върху Продуктите в случай на тяхното погиване или повреждане се носи съгласно следните правила:
   • Рискът върху Продуктите при изпращането им към Потребителя се поема от Дружеството. В случай на погиване на Продукт или Продукти по време на транспорт от склад или помещение на Дружеството към Потребителя, Дружеството се задължава да изпрати нов Продукт или Продукти в изпълнение на договора за покупко-продажба.
   • В случай на връщане на продукт при надлежно спазване на процедурата по връщане рискът върху Продукта или Продуктите по време на транспорта се носи от Потребителя. В случай на погиване на Продукт или Продукти по време на транспорт от Потребителя към склад или помещение на Дружеството, Потребителят се задължава да заплати Продукта или Продуктите, като Дружеството не дължи тяхното заместване.
  2. Договорът за покупко-продажба се счита сключен с потвърждаване на поръчката от страна на Дружеството.
  3. Собствеността върху Продукта или Продуктите се прехвърля на Потребителя изпълнение на доставката и заплащане на цената.
 • ДОСТАВКА
  1. Доставката се извършва по куриер или друг равностоен начин за доставка.
  2. Потребителят е длъжен да посочи адрес за доставка, на който той ще получи пратка лично.
   • Потребителят се задължава да подсигури достъп до адреса за доставка единствено на лица, които са упълномощени от него да получат Продукта или Продуктите.
   • Дружеството не носи отговорност за доставени и заплатени Продукти на лица, пребиваващи на адреса за доставка.
   • Tранспорта на всички издания, независимо от цената, до офис на Eконт и Спиди са за сметка на TARO.BG, а до личен адрес доставката се поема от клиента.
 • ОТКАЗ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ
  1. Потребителят има право да се откаже от договора за покупко-продажба, без да посочва причина в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на Продукта или Продуктите.
  2. При отказ от договора Потребителят е длъжен да заплати разходите по връщане на Продукта или Продуктите, както и разходите за тяхното преопаковане, ако такива са възникнали. Връщането трябва да бъде направено по същия начин, какъвто Дружеството е използвало за първоначалното доставяне или чрез куриерска поща.
  3. Опаковката и търговския вид на Продукта е от изключително важност за Дружеството. При упражняване на отказа Потребителят се задължава да запази опаковката и търговския вид на Продукта в същото състояние, каквото Продуктът е имал при доставянето му на Потребителя, ако отказът е извършен, след като потребителят е получил съответния Продукт.
   • В случай че опаковката е нарушена, включително разкъсана изцяло или частично или неразкъсана, но повредена по друг начин, който налага преопаковане, Потребителят се задължава да възстанови разходите на Дружеството за преопаковане на конкретния Продукт. Цената за преопаковане се определя съгласно действително понесените от Дружеството разходи, но не повече от 40% от стойността на съответния Продукт.
    • Опаковката е нарушена и когато Потребителят неволно я е разкъсал изцяло или частично.
    • Опаковка, повредена по друг начин, който налага преопаковане, ще се счита опаковка, за която са необходими допълнителни действия от страна на Дружеството, за да може да бъде доставена в същия вид на друг Потребител.
   • В случай че опаковката не е нарушена, но търговският вид на Продукта е нарушен по такъв начин, по който не може да се възстанови от Дружеството без Дружеството да понесе допълнителни разноски, Потребителят се задължава да възстанови разходите за преопаковане на конкретния продукт в размера, посочен в настоящите Общи условия.
  4. Отказът се извършва, като Потребителят изпрати изрично и недвусмислено волеизявление към Дружеството чрез писмо с обратна разписка.
   • Дружеството има право да изиска доказателства от Потребителя относно неговата самоличност.
   • Отказът може да бъде в свободен текст, който дава възможност на Дружеството да идентифицира Потребителя
   • Отказът може да бъде и чрез попълване на стандартен формуляр за отказ, представляващ Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от Закона за защита на потребителите, който съдържа (ненужното не се включва или се зачерква):
    • До (името на Дружеството, неговият географски адрес):
    • С настоящото уведомявам/уведомяваме, че се отказвам/отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки/за предоставяне на следната услуга
    • Поръчано на*/получено на*
    • Име на потребителя/ите
    • Адрес на потребителя/ите
    • Подпис на потребителя/ите (когато формулярът е на хартия)
    • Дата
   • ПОСЛЕДИЦИ ОТ ОТКАЗА
    1. Когато Потребител е упражнил правото си на отказ от договора за покупко-продажба, Дружеството възстановява всички суми, получени от Потребителя не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Дружеството е било уведомено за решението на Потребителя да се откаже от договора. Срокът не започва да тече, докато Дружеството не получи Продукта или Продуктите обратно от Потребителя или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил Продуктите обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.
    2. Дружеството ще възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалното плащане, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.
    3. В случай на нарушена опаковка, нарушен търговски вид или транспортни разходи, които ще се понесат от Дружеството в следствие на действията на Потребителя, Дружеството има право да прихване задълженията на Потребителя към Дружеството със задължението на Дружеството към Потребителя за връщане на платената сума.
    4. В случай че Потребителят се е отказал от договора за покупко-продажба преди да заплати цената на Продукта или Продуктите, но опаковката е нарушена или повредена, Потребителят се задължава в 14-дневен срок, считано от датата на отказа, да заплати на Дружеството съответните разходи за преопаковане и транспорт, ако разходите за последния не са били понесени от Потребителя при изпращането на Продуктите.
   • ПРИЛОЖИМО ПРАВО И РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
    1. Влизането в сила, изпълнението, изменението, недействителността, унищожаемостта, прекратяването и всички други въпроси, свързани с Продуктите, с Уебсайта или с отношенията между Потребителите и Дружеството, ще се регулират от законодателството на Република България.
    2. В случай на възникнали спорове Потребителят и Дружеството се задължават да ги разрешат помежду си чрез взаимно разбирателство. В случай че съгласие не бъде постигнато, компетентни да решат спора ще бъдат българските съдилища.
   • ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
    1. Дружеството има право да изменя Общите условия без предварително известяване на Потребителите. За Потребителите измененията ще влязат в сила, след бъдат известени за настъпилото изменение.
    2. След изменение на Общите условия Дружеството може да уведоми Потребителите чрез посочените от тях при регистрацията електронни адреси, че е настъпило изменение в Общите условия. В този случай Потребителите се задължават да прегледат изменените Общи условия. С получаване на уведомлението Потребителите се считат известени.
    3. Потребителите се задължават да преглеждат Общите условия, публикувани на Уебсайта при извършване на Поръчка. В случай че Общите условия са изменени след извършване на регистрация от Потребител, с поставяне на Поръчка Потребителят декларира, че се е запознал с Общите условия и е известен за настъпилото изменение.
    4. В случай че Потребител не е съгласен с измененията, Потребителят се задължава да не изпраща Поръчки, както и да заличи своята регистрация в Уебсайта чрез достъпване на регистрацията и изтриването ѝ.